Faculty of Business Administration

Faculty of Business Administration

Dean's Office

Dean:

Professor Nuran CÖMERT (PhD)

nurancomert@marmara.edu.tr

 

Vice Deans:

       Assoc. Prof. Mert ERER (PhD)                              Asst. Prof. M. Volkan TÜRKER (PhD)

merer@marmara.edu.tr                                         vturker@marmara.edu.tr

 

This page updated by Faculty of Business Administration on 21.09.2018 16:20:09