2021-2022 Bahar Dönemi Vize Mazeret Sınavları

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı BAHAR Dönemi ara sınavlara giremeyen  öğrencilerimizin  Dekanlığımıza yazılı olarak yaptıkları başvurular  Yönetim kurulumuzca incelenmiştir.

Mazeretleri Senatonun belirlediği esaslar dahilinde birim yönetim kurulunca UYGUN BULUNAN öğrenciler 

 

Mazeretleri Senatonun belirlediği esaslar dahilinde birim yönetim kurulunca UYGUN BULUNMAYAN öğrenciler

M.Ü.Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Sınavlarda mazeret hali MADDE 21 –
 (1) Haklı ve geçerli nedenlerle sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerini sınav

tarihini takip eden beş iş günü içerisinde ilgili birime yazılı olarak ve mazeretlerini gösteren belge ilebildirir. Mazeretleri, Senatonun belirlediği esaslar dahilinde birim yönetim kurulunca kabul edilenler,sınav hakkını akademik takvimde belirtilen mazeret sınavı döneminde kullanırlar.

(2) Ara sınavların mazereti yapılır. Bütünleme sınavı uygulaması olmayan birimlerde yarıyıl/yıl
sonu sınavının mazereti yapılır. Bütünleme sınavı uygulaması olan birimlerde yarıyıl/yıl sonu
sınavının mazereti bütünleme sınavında uygulanır, bütünleme sınavının mazereti yapılmaz. Bu fıkrada belirtilenler dışında kalan sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz. Mazeret sınavının telafisi yapılmaz.
(3) Mazeretli oldukları günler içinde yapılan sınavlara giren öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

(4) Aynı gün ve saatte sınavları çakışan öğrencilere, giremedikleri sınavlar için mazeret sınavı
hakkı tanınır. Çift anadal,yandal programlarından yararlanan öğrenciler de bu kapsam içerisinde dahil edilir ve bu öğrencilere ikiden fazla derslerinin çakışması halinde mazeret sınavına girme hakkı verilir.Bu durumdaki öğrencilerin de ilgili birime bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre içinde bir dilekçeyle başvurmaları zorunludur.

 

Mazeret Sınavı Yönergesi 

 

Mazeretin Bildirilmesi, Kabulü ve Sınavın Uygulanması

MADDE 10 - (1) (Değişik fıkra: SK-03/05/2016-346-3) Bu Yönergede sayılan mazeretlerden biri nedeni ile sınava giremeyen öğrenci, mazeret sınavına girmek istediği ders veya dersleri belirten dilekçeyi mazeretini gösteren belgelerle sınavı izleyen beş iş günü içinde bağlı olduğu birim öğrenci işlerine/bölüm sekreterliğine bildirir.

Mazeret dilekçeleri ve ekleri Birim Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.

  • Mazeretleri Birim Yönetim Kurulunca kabul edilenler, sınav hakkını akademik takvimde belirlenen mazeret sınav döneminde kullanırlar.
  • Mazereti Birim Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, rapor süresince ve rapor gününde diğer sınavlara giremez.

 

2021-2022 Bahar Dönemi Mazeret Sınavları 11.05.2022 - 13.05.2022 tarihleri arasında yapılacaktır 

Belirlenen sınav tarihleri için

Öğrencilerimizin sınav yapılacak gün-saat ve yer bilgisi için dersin öğretim üyesi ile iiletişime geçmeleri gerekmektedir.

 

YÖK ortak derslerine ait arasınav mazeret sınavları https://ues.marmara.edu.tr üzerinden çevrimiçi yapılacak olup, gün ve saat bilgileri aşağıda verilmiştir.

 

TRD122 Türk Dili II UNI 112-Critical Reading and Writing in Turkish II

11 Mayıs 2022 Çarşamba saat 21:00 – 23:59

ATA122, UNIM 104, UNI 202, UNIT 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II / Modern Türkiye'nin Oluşumu I /Formations of Modern Turkey I - 

12 Mayıs 2022 Perşembe saat 21:00 – 23:59

YYDZI122, YDZI132, GK106, ENGM 102, ENG 102 İngilizce II, Yabancı Dil II, English II-

13 Mayıs 2022 Cuma saat 21:00 – 23:59

HIZLI ERİŞİM