Türk Böbrek Vakfı ve Üniversitemiz işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen "Hemodiyaliz Hastalarının Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörlerin Analizi" konulu kurumsal araştırma projesi tamamlanmış bulunmaktadır.

Prof. Dr. Rauf Nişel'in yöneticiliğinde, Yrd. Doç. Dr. Ayşe Çınar ve Arş. Grv. Hüseyin Ekizler'in katılımcılığıyla gerçekleştirilen proje hakkında özet bilgiler aşağıda sunulmuştur.

ARAŞTIRMANIN AMACI

Bu araştırmanın temel amacı hemodiyaliz hastalarının yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla hemodiyaliz hastalarının içinde bulundukları durumla ilgili fiziksel ve duygusal sorunlarına ilişkin algılarını uluslararası normlara uygun olarak hazırlanmış KDQOL36 (Kidney Disease Quality of Life) ölçüm aracını kullanarak ölçmektir. Ayrıca bu saha çalışması sonucunda oluşturulacak veri bankasının tüm hekimlerimizin serbestçe kullanımına sunmak, böylece bu alanda yapılacak bilimsel çalışmaların yaygınlaştırmasını da hedeflemekteyiz. Bu araştırmanın bir diğer önemli amacı ise KDQOL36 (Kidney Disease Quality of Life) ölçüm aracını kullanarak yaşam kalitelerinde etkili olan faktörleri ölçmek ve Türk Böbrek Vakfı Diyaliz Merkezlerinde tedavi gören hemodiyaliz hastalarının yaşam kalitelerinde etkili olan bu faktörler itibarıyla uluslararası mukayesesini yapmaktır.

ARAŞTIRMAYA KATILAN EKİP

Araştırma Projesi Yöneticisi : Prof.Dr.Rauf NİŞEL

Araştırma Projesi Ekibi : Yrd.Doç.Dr.Ayşe Çınar, Arş.Grv.Hüseyin Ekizler.

Araştırma Projesi Gönüllüleri : Marmara Üniversitesi , İşletme Fakültesi,  İngilizce İşletme Bölümü Karar Bilimleri Uzlanım alanı öğrencileri; Aylin Yanaşık, Onur Karabacak, Şan Yeltekin, Ersin Gürsoy, Recep Ünlü, Cengizhan Bolat, Merve Karataş, Tuğba Paçacı, Emre Dal, İldem Toraman, Feyyaz Özaydın, Burak Alan, Burçak Başarır, Çağdaş Durgunay.

ARAŞTIRMA SÜRECİ :

Araştırmamızın hedef kitlesi Türk Böbrek Vakfı Diyaliz Merkezlerinde tedavi gören hastaların toplamıdır. Araştırmada hedeflenen veri büyüklüğü, saha çalışmamızın  bitiminde toplam 408 hastadan oluşan hedef kitlenin tamamına ulaşmaktır. Ancak araştırmacılar olarak bu hedefin gerçekleşmesini önleyebilecek hastaların rızası, hastaların fiziki ve psikolojik koşullarının uygunluğu, diyaliz merkezlerinin yoğunluğu gibi faktörlerin varlığını gözönünde bulundurarak  hedef kitlenin tamamına ulaşılamaması durumunda örnek büyüklüğünü maksimize edecek tedbirler alınmıştır.Bu tedbirlerle ilgili olarak saha çalışmasında diyaliz merkezlerinde verilen hizmetleri aksatmamak, hastaların huzurunu bozmamak gibi  unsurları tüm saha çalışması süresince temel ilke edinerek, saha çalışmasında görev yapacak anketörler üniversitemizin en parlak öğrencileri arasından gönüllülük esasına göre titizlikle seçilmiş, saha çalışmasına başlamadan önce kendilerine hastalar, diyaliz merkezleri, araştırmanın içeriği ve görevleri hakkında detaylı bilgiler verilerek eğitime tabi tutulmuşlardır. Anketör sayısı, toplam hasta sayısı ve saha çalışmanın kapsayacağı toplam süre dikkate alınarak 12 olarak belirlenmiştir. 2 anketör yedek olarak seçilmiş ancak saha çalışması fiilen 14 anketörle, hastalarla yapılan yüzyüze görüşmelerle gerçekleştirilmiştir.

Saha çalışması sonucunda hedeflenen toplam 408 hastadan 236 sına (%58 sine)  ulaşılmıştır.  Söz konusu örnek büyüklüğü bilimsel çalışmalarda kullanılacak tüm istatistik yöntemler açısından yeter bir büyüklüktür. Hedef kitlenin %58sini ulaşılmış olması, örnekte çoğunluğun temsil edilmesi örnek sonuçlarının hedef kitle itibarıyla genelleme kabiliyetini göstermektedir.

HIZLI ERİŞİM